Milieubeleidsverklaring

Continu verbeteren

Vlot Logistics ziet het milieubeleid – evenals de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn – als een integraal onderdeel van de totale bedrijfsvoering, dat gericht is op een continue verbetering van de milieuprestatie. Hierbij zal Vlot Logistics zich inspannen om de milieueffecten die de bedrijfsactiviteiten (kunnen) veroorzaken zoveel mogelijk worden voorkomen, dan wel beperkt.

Wet- en regelgeving

Het Activiteitenbesluit, alsmede de wetgeving voor wegvervoer van goederen en de Euronormering voor transportwagens  zijn de huidige belangrijkste wetgevende regelingen om aan te voldoen.

Verantwoordelijkheden en taken zijn vastgelegd en activiteiten overeen gekomen om aantoonbaar te maken dat de van toepassing zijnde wet- en regelgeving wordt nageleefd.

Vlot Logistics doet echter waar mogelijk méér dan wettelijk verplicht is, indien de inspanning in gezonde relatie staat tot het resultaat. Daarbij zullen vooral de milieumaatregelen die óók een positief effect sorteren op gebieden als veiligheid, gezondheid, welzijn, kwaliteit en efficiëntie prioriteit krijgen.

Reduceren van de milieubelasting

Alle bedrijfsactiviteiten van Vlot Logistics hebben een effect op het milieu. Deze effecten worden getracht zo laag mogelijk te houden door het treffen van preventiemaatregelen dan wel beperkende maatregelen, zowel organisatorisch als technisch. Vlot Logistics tracht een verantwoord gebruik te maken van de benodigde grond- en hulpstoffen. Daar waar nodig te kiezen voor andere materialen waarvan de eigenschappen of productiewijzen minder milieubelastend zijn. Verantwoord om te gaan met de onmogelijk te vermijden gevaarlijke stoffen. Bewust beheer en inperking van afvalstromen.

Milieumanagementsysteem

Om daadwerkelijk en doelgericht uitvoering te geven aan dit milieubeleid, wordt gewerkt volgens een Milieumanagementsysteem dat voldoet aan de internationale norm ISO 14001 en de specifieke milieueisen van onze opdrachtgevers. De directie van Vlot Logistics stelt zich eindverantwoordelijk voor het milieubeleid. Binnen de organisatie wordt zorggedragen voor de vereiste voorlichting aan medewerkers. Ook wordt deelname aan noodzakelijke opleidingen ondersteund en aangemoedigd. De medewerkers van Vlot Logistics ondersteunen dit milieubeleid en zijn zich van hun verantwoordelijkheid in het realiseren daarvan terdege bewust.

Deze milieubeleidsverklaring is een openbaar document en beschikbaar voor belanghebbenden en stakeholders.

Vlot Logistics