Cookie statement

Deze verklaring geeft informatie over hoe wij als bedrijf omgaan met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt. Vlot Logistics verwerkt uw persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden privacy belangrijk en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Cookies

Toepasselijkheid

Deze verklaring is van toepassing op de verwerking van:

  • de door medewerkers, opdrachtgevers, klanten en overige stakeholders verstrekte persoonlijke informatie en
  • data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

 

Verwerking van uw gegevens

Vlot Logistics is een logistieke dienstverlener en levert goederen af bij klanten van opdrachtgevers. Voor deze logistieke dienstverlening hebben we de beschikking over uw persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres) om de goederen op een werkbare manier af te leveren. Vlot Logistics maakt van tijd tot tijd om diverse redenen gebruik van diensten van derden. Financiële data en persoonsgegevens worden vastgelegd om de gevraagde dienst te kunnen verlenen. Wij maken met deze derden afspraken over een juiste verwerking van persoonsgegevens conform de privacy wetgeving. Deze gegevens worden dan ook niet voor commerciële doeleinden aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de persoonsgegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de administratie van Vlot Logistics: 085-0532400. Vlot Logistics is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een veilige kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van Vlot Logistics, Sportlaan 401, 3364 DK te Sliedrecht.

E-mail

Wanneer u als medewerker, opdrachtgever, klant of stakeholder uw e-mailadres aan ons heeft verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd om u op de hoogte te brengen van onze werkzaamheden. Wij maken bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of links in onze e-mail worden aangeklikt. Op deze wijze kunnen wij onze informatievoorziening verder optimaliseren en beter afstemmen op uw interesses.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven of actienetwerken

Wilt u minder of geen berichten meer van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van Vlot Logistics, 085-0532400, of bij elektronische berichten via een afmeldlink of elektronische reactie.

Beveiliging

Vlot Logistics heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier is geborgd dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die deze nodig hebben voor het uitoefenen van hun functie en dat deze gegevens alleen gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen.

Vragen over privacy beleid

Als u vragen heeft over dit privacy beleid, neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens voor vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zijn:

Vlot Logistics

t.a.v. AVG

Sportlaan 401

3364 DK  Sliedrecht